Przejdź do głównej treści

Struktura Działu

Sekcja Administrowania Nieruchomościami

Do zakresu działania Sekcji Administrowania Nieruchomościami należy administrowanie budynkami oraz lokalami stanowiącymi własność Uniwersytetu, a także pozostającymi w dyspozycji Uniwersytetu na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Do zadań Sekcji Administrowania Nieruchomościami należy w szczególności:

 1. administrowanie obiektami i utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem;
 2. organizowanie i nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia mienia i ochrony obiektów Uniwersytetu;
 3. prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków stanowiących własność Uniwersytetu oraz organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów;
 4. ustalanie i zgłaszanie potrzeb remontowych i konserwacji obiektów na podstawie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków stanowiących własność Uniwersytetu;
 5. organizowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie wszelkich prac porządkowych w budynkach stanowiących własność Uniwersytetu wraz z terenami przyległymi (ulice, chodniki, place, trawniki itp.);
 6. prowadzenie ewidencji, analizy, kontroli i rozliczeń rachunków za media (centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz śmieci itp.) w budynkach stanowiących własność Uniwersytetu;
 7. zakup sprzętu, materiałów i usług koniecznych do właściwego funkcjonowania obiektów;
 8. prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją inwentarzową majątku stanowiącego wyposażenie budynków;
 9. prowadzenie całości spraw związanych z kwaterowaniem i wykwaterowaniem użytkowników w obiektach administrowanych przez Sekcję wraz ze sporządzaniem dokumentacji zdawczo-odbiorczej;
 10. prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych i wyposażenia budynków;
 11. gromadzenie wszelkiej dokumentacji zasobów mieszkaniowych Uniwersytetu;
 12. administrowanie Domem Studenckim „Bursa Jagiellońska";

Sekcja Organizacyjna

Do zakresu działania Sekcji Organizacyjnej należy:

 1. prowadzenie bazy danych nieruchomości Uniwersytetu;
 2. prowadzenie całości spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości UJ,
  w tym w szczególności:
  a) występowanie z wnioskami o pozyskanie nieruchomości,
  b) prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem, zmianą, sprostowaniem, wykreśleniem wpisów w księgach wieczystych,
  c) podejmowanie działań mających na celu zwrot nieruchomości oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do obrotu nieruchomościami,
 3. realizacja obowiązku podatkowego Uniwersytetu dotyczącego podatku od nieruchomości i prowadzenie w tym zakresie obowiązującej dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości, przekazywanie zainteresowanym jednostkom oraz do Kwestury;
 4. przygotowywanie umów związanych z zakresem działalności Działu wraz z koniecznymi dokumentami;
 5. prowadzenie całości spraw dotyczących rozliczeń umów – najmu, dzierżawy i innych – nieruchomości, budynków i lokali, prowadzenie w tym zakresie obowiązującej dokumentacji i ewidencji oraz przekazywanie jej zainteresowanym jednostkom oraz do Kwestury;
 6. obsługa finansowa zawartych umów w zakresie:
  a) wystawiania dokumentów obciążeniowych,
  b) monitorowania wpłat;
 7. prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu/dzierżawy i innych zawartych przez Uniwersytet;
 8. prowadzenie całości spraw dotyczących realizacji polityki lokalowej Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania lokali, monitorowanie wykorzystania bazy lokalowej Uczelni (własnej i wynajmowanej/dzierżawionej) oraz przedkładanie władzom Uczelni propozycji optymalnego ich wykorzystania, a także przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania planów przemieszczeń i zaspokajania potrzeb lokalowych jednostek UJ;
 9. prowadzenie całości spraw dotyczących „gospodarki odpadami".

Sekcja Obiektów Samofinansujących 

Do zadań Sekcji Obiektów Samofinansujących należy w szczególności:

Dom Profesorski – Bursa im. S. Pigonia i Dom Gościnny UJ, ul. Floriańska 49:

 1. rezerwacja miejsc noclegowych dla gości przybywających do UJ;
 2. kwaterowanie gości zgodnie z przyjętymi rezerwacjami;
 3. meldowanie oraz prowadzenie ewidencji gości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzanie salami konferencyjnymi;
 4. rozliczanie pobytów gości oraz wynajmu sal konferencyjnych, zgodnie z warunkami dokonanych rezerwacji;
 5. zapewnienie gościom właściwych warunków mieszkaniowych;

Ośrodek Recepcyjno-Konferencyjny Rektora UJ w Modlnicy:

 1. prowadzenie działalności recepcyjno-usługowej – przyjmowanie zamówień na imprezy oraz ich ewidencjonowanie;
 2. przygotowanie i obsługa gastronomiczna organizowanych imprez, udostępnianie zwiedzającym eksponatów muzealnych;

Domy Pracy Twórczej (DPT): DPT „Niemen" w Rabce, DPT „Stasin" w Rabce, DPT w Ustroniu k. Cieszyna, DPT „Łada" w Zakopanem, DPT „Lonka" w Zakopanem:

 1. przyjmowanie i kwaterowanie gości na podstawie skierowań;
 2. prowadzenie ewidencji i spraw meldunkowych.

Sekcja Systemu Zarządzania Automatyką (BMS)

Do zakresu działania Sekcji Systemu Zarządzania Automatyką należy w szczególności:

 1. prowadzenie harmonogramów prac central wentylacyjnych oraz oświetlenia dla poszczególnych obiektów administrowanych przez Dział;
 2. monitorowanie pracy poszczególnych systemów;
 3. ustawianie parametrów pracy systemów dla poszczególnych budynków i pomieszczeń zgodnie z zaleceniami projektowymi, a w szczególnych przypadkach na zlecenie użytkowników;
 4. prowadzenie dokumentacji pracy systemu BMS; 
 5. monitorowanie systemu ppoż.;
 6. obsługa systemu kontroli dostępu w poszczególnych obiektach administrowanych przez Dział (m.in. wprowadzanie i zmiany uprawnień kart magnetycznych, wprowadzanie harmonogramów pracy drzwi w systemie);
 7. naprawa usterek występujących w obsługiwanych budynkach w zakresie automatyki budynków;
 8. powiadamianie innych służb technicznych o zauważonych usterkach i awariach, a w szczególnych przypadkach powiadamianie także użytkowników.

Zespół Obsługi Eksploatacyjnej

Do zadań Zespołu Obsługi Ekspolatacyjnej należy:

 1. współpraca z administratorami budynków w zakresie bieżącej eksploatacji budynków;
 2. przyjmowanie zleceń z obiektów administrowanych przez Dział Administrowania Nieruchomościami;
 3. przyjmowanie zleceń o zaistniałych awariach i usterkach oraz usuwanie zgłoszonych usterek;
 4. powiadamianie innych służb technicznych o zauważonych usterkach, a w szczególnych przypadkach powiadamianie także użytkowników budynków.